O nás

Advokátní kancelář HOFFMANNOVÁ KORANDA byla založena advokátkou Mgr. Hoffmannovou a advokátem Mgr. Korandou v září roku 2013. Oba advokáti získali své zkušenosti ve spolupráci s rakouskou advokátní kanceláří Heller, Löber, Bahn & Partner, jež se později stala součástí nadnárodního právního koncernu Freshfields Bruckhaus Deringer a z jejíž pražské pobočky v roce 2002 vznikla advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. Při své praxi se zaměřovali zejména na oblasti obchodního práva, pracovního a směnečného práva v souvislosti s právní podporou zahraničních investorů, ale i v souvislosti s podporou rozvoje podnikání významných tuzemských subjektů. Od r. 1999 vykonávala Mgr. Hoffmannová advokacii samostatně, kdy svou původní specializaci rozšířila dále zejména o právní vztahy k nemovitostem, včetně pozemkového a bytového práva, řešení majetkových vztahů a farmaceutické právo. Mgr. Koranda od roku 2004 pracoval jako vedoucí právního oddělení společnosti Erste Group Immorent ČR s.r.o. Zde své zkušenosti rozšířil o znalost problematiky financování nemovitostí formou finančního leasingu, jakož i jinými formami financování, o související daňové a účetní dopady. Dále zde nabyl praxi v oblasti projektového developmentu, stavebního a správního práva.

V současné době čtyřčlenný tým právníků poskytuje právní služby na vysoké profesionální úrovni, se zaměřením na hledání tvůrčích řešení, která nejlépe odpovídají zájmům klienta. Právní služby jsou orientovány na firemní i privátní klientelu. Všichni členové týmu kladou důraz na osobní přístup a pravidelnou komunikaci s klientem. Osobní rozměr advokátní kanceláře zaručuje, že konečné zpracování věci je vždy podrobeno kontrole zkušeného advokáta.

Při hledání optimálního řešení advokátní kancelář spolupracuje s dalšími specialisty zejm. v oblasti daňového a účetního poradenství, stavebnictví, ekonomického poradenství a oceňování podniků a nemovitostí. Advokátní kancelář má navázánu kvalitní dlouholetou spolupráci s vybranými notáři a exekutory.

Cílem advokátní kanceláře je zajistit maximálně komfortní a efektivní právní servis, který klientům přináší časovou úsporu a finální pozitivní finanční efekt.

Služby

V jednotlivých oblastech práva poskytuje advokátní kancelář HOFFMANNOVÁ KORANDA zejména tyto právní služby:

Obchodní právo

 • právní poradenství a podpora při obchodní činnosti
 • sepis a revize obchodních smluv, všeobecných obchodních podmínek
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny právních poměrů obchodních společností a družstev, převody obchodních podílů
 • přeměny obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka)
 • sepis smluv o výkonu funkce jednatele (člena představenstva)
 • uplatňování a vymáhání nároků z obchodních závazkových vztahů, vymáhání pohledávek
 • zastoupení před soudy v obchodních sporech

Směnečné právo

 • právní poradenství při vystavování směnek
 • právní analýza směnečných nároků
 • vymáhání směnečných pohledávek

Pracovní právo

 • zakládání, změna a ukončování pracovněprávních vztahů
 • řešení nároků z pracovněprávních vztahů
 • zastoupení před pracovněprávními soudy

Právní vztahy k nemovitostem

 • sepis kupních smluv, smluv o převodu vlastnictví jednotek, zástavních smluv, smluv o zřízení nebo zrušení věcného břemene, nájemních smluv
 • právní poradenství při převodu nemovitostí
 • rozdělení na jednotky (příprava prohlášení vlastníka)
 • právní analýzy vlastnických a jiných právních vztahů k nemovitostem
 • zastoupení před soudy (spory o určení vlastnictví, o neplatnost výpovědi z nájmu bytu, o vyklizení bytu)
 • financování, včetně syndikovaných financování a nebankovních forem financování (zejména leasing)

Majetkové vztahy

 • zrušení a vypořádání ideálního podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání jiných majetkových nároků (v rámci dědického řízení, z půjček, sepis dohod o narovnání)
 • právní poradenství při převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytových družstvech (převod družstevních bytů)
 • zastoupení před soudy v majetkových sporech

Farmaceutické právo

 • posuzování souladu reklamy na léčivé přípravky se zákonnými požadavky
 • právní poradenství při registraci léčivých přípravků
 • řešení smluvních vztahů v oblasti zacházení s léčivy
 • právní poradenství v oblasti stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků
 • uzavíraní smluv o úhradě zdravotní péče mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami

Správní právo

 • problematika stavebního řízení a stavebního práva obecně

Daňové právo

 • Advokátní úschova
 • V souvislosti s poskytováním právních služeb, zejména při převodu nemovitostí či družstevních bytů advokátní kancelář nabízí možnost úschovy peněz či listin u advokáta za účelem zajištění bezpečnosti finančních toků předmětné transakce.

Ověřování podpisů

 • V souvislosti s poskytováním právních služeb advokátní kancelář nabízí možnost ověření podpisů.

Poskytování právních služeb v cizím jazyce

 • Advokátní kancelář poskytuje právní služby také v anglickém a německém jazyce.

Lidé

Mgr. Monika Hoffmannová
Mgr. Monika Hoffmannová
absolvovala studium práva na Právnické fakultě University Karlovy. V advokacii pracuje od r. 1993, od r. 1997 jako samo- statná advokátka. K preferovaným právním oblastem náleží právní vztahy k nemo- vitostem a obchodní právo. Hovoří německy.
Mgr. Michal Koranda
Mgr. Michal Koranda
absolvoval studium práva na Právnické fakultě University Karlovy v roce 1997. V advokacii pracuje od r. 1997, od r. 2000 byl zapsán do České advokátní komory jako advokát. Hovoří plynně německy a anglicky a ovládá pasivně ruský jazyk.
Martina Kolouchová
Mgr. Martina Kolouchová
absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v r. 2014. V advokátní kanceláři HOFFMANNOVÁ KORANDA začala pracovat během studia jako právní asistentka, následně zde působila jako advokátní koncipientka a od r. 2018 pokračuje ve spolupráci s HOFFMANNOVÁ KORANDA jako samostatná advokátka. V rámci své právní praxe se mimo jiné věnuje prohlubování znalostí jiných právních řádů. V roce 2013 absolvovala speciální kurz francouzského práva pořádaný v rámci spolupráce Právnické fakulty UK s Université Panthéon-Assas Paris II (a získala Diplôme d'université de droit français à la faculté de droit de l'Université Charles de Prague). V roce 2016 absolvovala seminář o americkém právu pořádaný ČAK ve spolupráci s John Marshall Law School. Hovoří anglicky a francouzsky.
Eva Šátková
Mgr. Eva Šátková
absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v r. 2017. V advokátní kanceláři HOFFMANNOVÁ KORANDA začala pracovat během studia jako právní asistentka. Od r. 2017 pracuje v kanceláři jako advokátní koncipientka. Hovoří anglicky.
Mgr. Barbora Palečková
absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v r. 2014. Od r. 2014 pracuje v kanceláři HOFFMANNOVÁ KORANDA jako advokátní koncipientka. V současné době je na rodičovské dovolené.

Spolupracujeme s

Mgr. Jan Gebouský
Mgr. Jan Gebouský
absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v r. 2011. V advokátní kanceláři HOFFMANNOVÁ KORANDA začal pracovat během studia jako právní asistent. Od r. 2011 pracoval v kanceláři jako advokátní koncipient. V roce 2017 byl zapsán do České advokátní komory jako advokát a pokračuje ve spolupráci s HOFFMANNOVÁ KORANDA. Hovoří anglicky.
Ing. Mgr. Petr Tůma
Ing. Mgr. Petr Tůma
soudní znalec v oboru ekonomika s praxí od roku 2000, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování cenných papírů, absolvent VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod a Právnické fakulty UK Praha.
Specialista na oceňování cenných papírů, podniků, obchodních podílů, ocenění pro účely přeměn obchodních společností a další.
www.apelenvaluation.cz
Ing. Bronislava Kolouchová
Ing. Bronislava Kolouchová
soudní znalec v oboru ekonomika s praxí od roku 1999, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti. Absolventka ČVUT Praha, fakulta stavební, podle individuálního studijního plánu s rozšířeným obsahem i rozsahem studia se zaměřením na teorii technologií pozemních staveb a absolventka VUT v Brně, Ústavu soudního inženýrství, specializačního studia technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky.
Ing. Ivana Pavlovičová
Ing. Ivana Pavlovičová
daňový poradce s praxí od roku 1994, zabývá se daňovou problematiku fyzických i právnických osob, specialistka na daňový řád, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí. Od roku 2011 je zařazena do seznamu potencionálních zástupců KDP ČR. Od roku 2001 je také koncesovaným odhadcem pro oceňování majetku (věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik).
Dagmar Sýkorová
Mgr. Dagmar Sýkorová
vedení podvojného účetnictví a vedení daňové evidence od roku 1995. Evidence DPH, vracení DPH ze zahraničí, intrastat, mzdové účetnictví, účetní, ekonomické a finanční výkazy. Zpracování silniční daně a dalších daní, zastupování na finančních úřadech a dalších státních institucích. Jednatel a společník společnosti DASPET s.r.o.
www.daspet.cz
Merlin Jahodová
Merlin Jahodová
při tvorbě těchto stránek byly použity motivy z obrazů malířky Merlin Jahodové. Za laskavý souhlas autorky velmi děkujeme. Máme tu čest, že obrazy paní Merlin Jahodové jsou vystavovány také v naší kanceláři. Autorka pracuje především s abstrakcí a barevnými motivy s cílem vyvolat emoce. V její tvorbě převažuje olejomalba a akryl na plátně.
www.merlinjahoda.com

Ceník

Odměna za právní služby je zpravidla stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jako smluvní odměna. Není-li sjednána smluvní odměna, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna je sjednávána zpravidla na bázi hodinové sazby, která činí 2.500,- Kč za hodinu práce advokáta a 1.000,- Kč za hodinu práce advokátního koncipienta. Smluvní odměna stanovená na bázi hodinové sazby vychází ze skutečného časového nákladu advokáta či advokátního koncipienta, který byl efektivně vynaložen na zpracování daného případu.

V případech zastoupení klienta v řízení před soudem je možné sjednat odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, tedy ve výši odpovídající náhradě nákladů právního zastoupení protistranou, která nebyla ve sporu úspěšná. V některých případech je v kombinaci s tímto způsobem stanovení odměny advokáta sjednávána minimální částka za jednotlivé úkony právní služby.

V případě dlouhodobé průběžné spolupráce, zejména v oblasti poskytování právních služeb pro firemní klientelu, je mezi klientem a advokátem sjednávána paušální měsíční výše odměny advokáta. V rámci paušální odměny advokáta je zpravidla zohledněna množstevní sleva poskytovaná klientovi na základě konzumace většího objemu právních služeb.

V některých případech, zejména pokud je možné předem odhadnout rozsah práce advokáta, lze sjednat cenu projektovou, tedy cenu určenou fixní částkou za právní služby poskytované v rámci realizace celého projektu.

K částce odměny advokáta je účtována DPH v zákonné výši.

Vedle odměny advokáta jsou účtovány zvlášť hotové náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním právních služeb (správní, notářské a soudní poplatky, poštovné, cestovní výlohy atp.).

Při převzetí nové věci bývá zpravidla účtována přiměřená záloha.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
Vážení klienti naší advokátní kanceláře, dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností od 5. 2. 2016 je Česká advokátní komora pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem (poskytovatelem služby) a jeho klientem (spotřebitelem) vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb. V případě vzniku takového sporu se může klient obrátit na ČAK, aby takový spor vyřešil (bližší informace zde).

Kontakt

Advokátní kancelář
HOFFMANNOVÁ KORANDA
Jeseniova 51
130 00 Praha 3
Tel.: 221 419 152
hoffmannova@akhk.eu
koranda@akhk.eu
Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:
Text: